Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: woensdag 5 februari 2014

Artikel 1. Definities

Onder We Will Web you wordt in deze Algemene Voorwaarden WE WILL WEB YOU, gevestigd en kantoorhoudende te Englen, verstaan.

Onder opdrachtgever wordt de natuurlijke of rechtspersoon, die samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde met We Will Web you een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten, verstaan.

Artikel 2. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en We Will Web you gesloten overeenkomsten.

De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen We Will Web you en opdrachtgever waarop We Will Web yout deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met We Will Web you, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met We Will Web you zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door We Will Web you gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. We Will Web you is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Afwijkingen van gedane offertes binden We Will Web you alleen, indien deze door We Will Web you schriftelijk zijn bevestigd.

Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. We Will Web you is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan We Will Web you kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht We Will Web you niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan We Will Web you wenst te verstrekken, dient hij We Will Web you hiervan, onder vermelding van de namen van de anderen, op de hoogte te stellen.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

We Will Web you zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal We Will Web you de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft We Will Web you het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan We Will Web you aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan We Will Web you worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan We Will Web you zijn verstrekt, heeft We Will Web you het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

We Will Web youis niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat We Will Web you is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor We Will Web you kenbaar behoorde te zijn.

Indien We Will Web you op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan We Will Web you namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan We Will Web you de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

We Will Web you zal van alle mondelinge gesprekken met de opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan de opdrachtgever zenden. Indien de opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische / elektronische (e-mail) besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door We Will Web you geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische / elektronische (e-mail) contacten schriftelijk zijn bevestigd.

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het onderwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van We Will Web you dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Een door We Will Web you opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. We Will Web you is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. We Will Web you zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

In geval We Will Web you (onderdelen / gedeelten van) het product naar de op welke wijze dan ook verzendt, mede inbegrepen, maar niet beperkt tot toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is We Will Web you tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan We Will Web you door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdracht in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.

Opdrachtgever vrijwaart We Will Web you voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien We Will Web you een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij . tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen . gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. We Will Web you zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal We Will Web you de opdrachtgever trachten hierover van tevoren in lichten. Bij maatwerkopdrachten zijn de offerte-uren uitgangspunt. Tijdens de opdracht kan er echter voor een andere invulling worden gekozen. Dit kan als gevolg meerwerk uren opleveren. Onderdelen die niet zijn geoffreerd en die wel uitgevoerd moeten worden zullen op nacalculatie plaatsvinden. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal We Will Web you trachten om tijdig aan te geven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. We Will Web you is dit echter niet verplicht.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

De overeenkomst tussen We Will Web you en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

De overeenkomst m.b.t. hosting en of onderhoud tussen We Will Web you en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd met een minimum periode van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever We Will Web you derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Honorarium

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 3 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

Indien We Will Web you door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer en / of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door We Will Web you gehanteerde honorariumtarieven.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van We Will Web you, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Betaling en incasso

Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door We Will Web yout nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling en wanbetaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van We Will Web you op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

De opdrachtgever verricht de aan We Will Web you verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan We Will Web you heeft verstrekt.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten redelijkerwijs noodzakelijk door We Will Web you gemaakt en eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk middels aangetekende post en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.

Indien de werkzaamheden van We Will Web you worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor We Will Web you extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

In geval van tussentijdse opzegging heeft We Will Web you naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

We Will Web you is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Na het sluiten van de overeenkomst We Will Web you ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van We Will Web you op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien We Will Web you de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien de opdracht om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Wanneer de werkzaamheden van We Will Web you bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

We Will Web you behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

We Will Web you kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;

misverstanden en / of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen;

fouten van door / namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;

gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers;

fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in Artikelen 4.6, 4.7 en 4.8 zijn goedkeuring heeft gegeven;

fouten en / of problemen die ontstaan na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan We Will Web you;

indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Indien We Will Web you aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

de aansprakelijkheid van We Will Web you, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;

indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van We Will Web you beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

in afwijking van hetgeen onder 2 a en b van dit Artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van We Will Web you of haar ondergeschikten.

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch We Will Web you jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten.

We Will Web you verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten of goederen tenzij anders schriftelijk, waaronder middels het onderhoudscontract, is bepaald.

De opdrachtgever zal We Will Web you vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door We Will Web you aan de opdrachtgever geleverde diensten en / of (onderdelen / gedeelten van) producten en resultaten.

Artikel 12. Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart We Will Web you voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien de opdrachtgever aan We Will Web you informatiedragers, elektronische bestanden of software etcetera verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden worden gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13. Overmacht

Partijen kunnen gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door We Will Web you niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien We Will Web you bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is We Will Web you gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt We Will Web you zich de rechten en bevoegdheden voor die We Will Web you toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door We Will Web you verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, websites enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de oprachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van We Will Web you worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

De in het kader van de opdracht door We Will Web you tot stand gebrachte werktekeningen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van We Will Web you, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is We Will Web you te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het cliënt niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam We Will Web you in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materialen zoals CRM, CMS (WordPress), webshops, nieuwsbrief applicaties, websites en overige applicaties die gehuurd/geleased worden op maand/kwartaal/jaarbasis , blijven ten alle tijde eigendom van We Will Web you.

We Will Web you behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

We Will Web you heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 15. Gebreken; klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan We Will Web you.

Indien een klacht gegrond is zal We Will Web you de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal We Will Web you slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 12.

Artikel 16. Geschillen

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en We Will Web you, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. We Will Web you blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Overige bepalingen

Is aan de opdrachtgever een ontwerp of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Op elke overeenkomst tussen We Will Web you en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

We Will Web you behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Deze laatste versie van de Algemene Voorwaarden per post, per e-mail of per fax ontvangen kan natuurlijk ook. Bel daarvoor met 06-41009464, of neem contact op via het contactformulier.

Pin It
TOP